Harfli  ifodalarni  qiymatlarini  topish.  3-sinf. Dolimova Lolaxon.

 

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI

 XALQ TA’LIMI VAZIRLIGI

NAMANGAN VILOYAT

XALQ TA’LIMI BOSHQARMASI

Norin tuman Xalq ta`lim bo’limiga qarashli

 40-sonli umumiy o`rta ta`lim maktabi

 boshlang`ich  sinf o`qituvchisi

Dolimova  Lolaxonning  matematika 

fanidan  bir  soatlik

DARS  ISHLANMASI.   

 

 

 Mavzu: Harfli  ifodalarni  qiymatlarini  topish.  3-sinf.

              147 – 154 – misol  va  masalalar.

 

 Darsning   maqsadi:

a)    Ta`limiy:  harfli  ifodalarni  qiymatlarini  toppish, masalalar  yechishda  harflardan  foydalanishga o`rgatish.Masalalar  tuzishni,  misollar  ishlashni  o`rgatish.

 

b)    Tarbiyaviy:  o`quvchilarga  maktab  mulkini  ko`z  qorachigiday  saqlashga,  jamoat  joylarida  o`zini  tuta  bilishga  o`rgatish.

 

c)    Rivojlantiruvchi:  o`quvchilarni  topqirlikka,  tezkorlik  xususiyatlarini  rivojlantirishga,  olgan  bilimlarni  hulosalashga

o`rgatish.

 

Dars  turi:    yangi  bilim  va  ko`nikmalarni  shakllantiruvchi  dars.

 

Dars   uslubi:  guruhda  ishlash, tushuntirish va  savol – javob,  ,,gul                

                        yasash”  didaktik   o`yini.

 

Dars   jihozi:   shakllar, tarqatmali materiallar,  gul  shakllari,  masala 

                       tuzish  uchun   rasmlar.

 

Darsning    borishi:

 

1.    Tashkiliy  qism:

a)    Salomlashish

b)     Navbatchi  axboroti

c)     Darsga  tayyorlash.

 

2.    O`tgan  mavzuni  mustahkamlash:

Uchta   guruhni  ,, Gul  yasash”  didaktik  o`yini  bilan   baholash.

 

1-guruh                         2-guruh                            3- guruh

 

10  :  10                           50  :  10                          40  :  20

20  :  10                            40  :  40                          90  :  30

18  x  3                             15  x  4                            17  x  2

3   x  28                             5  x  17                            7  x   14

10  x  5                             20  x  3                             10  x  4

20  x  3                             30  x  2                              20  x  3

 

Misolni  to`g`ri   va    tez  ishlagan, chiroyli  yozgan  guruh  o`quvchila-

           rini  rag`batlantiriladi.  Uchala  guruhga  o`rin   beriladi.

 

3.    Yangi  mavzu:  Harfli  ifodalarni  qiymatini  topish.

                             147- 154- misol  va  masalalar.

 

Yangi  mavzu  ekran  orqali  tushuntiriladi.

 

Agar  a= 48,  b= 23 bo`lsa,  a + b   va  a – b ifodalarning  qiymatlari

   bunday     topiladi.

 

     a + b  =  48 + 23 = 71,                      a  -  b = 48 – 23 = 25.

 

Agar  a = 8,  b = 4   bo`lsa,  a x b  va  a : b  ifodalarning   qiymatlari

     bunday   topiladi.

 

      a x b =  8 x4 = 32,                         a : b =  8  :  4 = 2.

 

148 -  misol.

 

Agar  a= 57,   b= 35  bo`lsa,  a + b  va  a- b   ifodalarni  qiymatlini   toping:

 

O`quvchilarga   namuna  misollar  yordamida  yozuv   taxtasida  ishlatish.

a + b = 57 + 35 = 92,                a – b = 57 – 35 = 22.

 

149 – misol.   Agar  a = 3,  b = 4 bo`lsa, jadval  bo`yicha  ifodalar tuzing

                        va  ularning  qiymatini  toping. 

 

                        

a  x      12        14      15      18      20       23        26       29     33

b x       10        12      13      15     17       18        20       22     25

 

Namuna:  a x 12 = 3 x 12 = 36.

 

Jadval   bo`yicha   uchala  guruh   misollar  tuzadi  va  ishlaydilar.

 

3 x 12 = 36                 3 x 26 = 78                  4 x 15 = 60

3 x 14 = 42                 3 x 29 = 87                  4 x 17 = 68

3 x 15 = 45                 3 x 33 = 99                  4 x 18 = 72

3 x 18 = 54                 4 x 10 = 40                  5 x 20 = 80

3 x 20 =  60                4 x 12 = 48                  4 x 22 = 88

3 x 23 = 69                 4 x 13 = 52                  4 x 25 = 100.

 

 

Dam    olish  daqiqasi:   1 dan  10 gacha  bo`lgan  sonlarga  atalgan  dam 

                                        olish  mashqini  narakatlari  bilan  bajarish.

 

 

1 yomon, 2 yomon, 3yomon, 4 yaxshi, 5 malades, 6 karates,  7 yig`laydi,

 

8 sakraydi,  9  to`qiydi,  10  haykal  qimirlagan  kal.

 

                                   150 – masala.

Maktab tajriba maydoniga 8 kg kartoshka ekilib, undan  6 marta  ko`p

hosil  olindi.   Olingan  hosil  ekilganidan  qancha  ko`p?

 

Masala  sharti  tushuntirilib  qisqa  yozuv  tuzish  o`quvchilar  o`rtasiga  tashlanadi. O`quvchilar  qisqa  yozuv  tuzadilar.

Berilgan:

Ekildi – 8kg

Olindi - ?, 6marta ko`p

Olingan hosil ekilganidan qancha ko`p?

Yechish:

1)   8 x 6 = 48 ( kg ) olingan kartoshka

2)   48 – 8 = 40 ( kg) ekilgandan ko`p.

Javob: olingan hosil ekilganidan 40kg ko`p.

 

151- mashqni  o`quvchilar  mustaqil  bajaradi.

1)  Tomoni  a = 3sm  va  b = 5 sm bo`lgan  to`g`ri  to`rtburchak chizing.

 Uning  perimetri  va  yuzini  toping. 

 Geometrik  masalaning  qisqa  sharti  yozib  olinadi.

Berilgan:

             

 a = 3 (sm)

b = 5 (sm)                                                             

P = ?

S = ?

Yechish:

P = 2 x (a + b)                              

S = a x b.

Hisoblash:

P = 2 x ( 3 + 5 ) = 16 (sm).

S = 3 x 5 = 15 ( kv.sm).

Javob:  P = 16sm;  S = 15 (kv.sm.)

 

2) Tomoni a = 4 sm  bo`lgan  kvadrat chizing. Uning  perimetri  va

yuzini  toping.

     

  

Berilgan:                                                       

a = 4 (sm )

b = 4 (sm), b = a.

P = ?                                               

S = ?

 

P = 2 x ( a + a ) = 4a.

S = a x a.

Hisoblash:

P = 4 x4 = 16 (sm).

S = 4 x4 = 16 kv. sm.

Javob: P = 16 sm;  S = 16kv.sm.

 

 

1.    Yangi  mavzuni  mustahkamlash.

 

 152 – topshiriq  ekranda  o`quvchilar  bilan  birgalikda bajariladi.

To`g`ri  to`rtburchakni  ikkita  kesma  bilan  kesib, 8 ta  uchburchak

hosil  qiling .Bunda  to`g`ri  to`rtburchakning   qarama – qarshi    burchaklarini   birlashtirish  orqali  8ta  ucburchak  hosil  qilinadi

   

O`quvchilarni  darsda  olingan   bilim, malaka  va  ko`nikmalarini  tekshirish  maqsadida  test  topshirig`i  beriladi  va  bajariladi.

 

1. 90 : 30   bo1linmani   toping?

 A) 20                    B) 30                  D) 15

 

2.  20 x 2 = ?       Misolni  javobini  toping?

  A)  10                  B)  30                 D) 40

 

3.  O`lchov  qiymatlarini  millimetrlda to`g`ri  ifodalangan  qatorni

      toping?    7 sm  8mm.

    A) 78mm            B) 78dm              D) 7sm 8mm

 

4.  ( 5 + 2 ) x 5 = ?   Qavsli  ifodani  qiymatini  toping?

     A) 30                  B)  25               D) 35

 

5.  Uchburchaklar  necha  turli   bo`ladi?

    A) 3                      B) 2                  D) 4…

 

5.  Darsni   yakunlash.

      O`quvchilarni  darsdagi  ishtirokiga  qarab  baholash. Darsda  faol 

     ishtirok  etgan  o`quvchilarni  rag`batlantirish.  Olgan   baholarni

     e`lon  qilish, kundaliklarga  qo`yish.

 

6.  Uyga  vazifa:  153 – 154 – misol  va  masalalar.