Ona tili fanidan dars ishlanmalari

Mavzu: O'ZBEKISTONDA DAVLAT TILI VA BOSHQA TILLARNING RIVOJI

                Darsning maqsadi:

a) ta’limiy: Ona tili fanining nazariy va amaliy asoslarini o’rganish jarayonida o’quvchilarda

estetik did, estetik ong, ona tilimizga muhabbat, badiiy tafakkur va tasavvurini kamolga yetkazish va barkamol avlod tarbiyasiga zamin yaratish.

b) tarbiyaviy: Ona tili fani orqali o’quvchilarga DTS asosida dars berish. Shu bilan bir qatorda

milliy iftihor, qadriyat sifatida e’tirof etish va uni hurmat qilishga o’rgatish.

c) rivojlantiruvchi: O’quvchilarni tafakkur va idrokini kengaytirish, ularni mustaqil fikrlashga o’rgatish.

 

                Dars uslubi: an’anaviy, noan’anaviy (tagiga chizilsin)

Dars jihozi: Darslik, kompyuter, tarqatma materiallar, ko’rgazmali qurollar...

Dars shiori: Tilga ixtiyorsiz, elga e’tiborsiz (A.Navoiy)  

Foydalaniladigan adabiyotlar:

1) «Ona tili» 7-sinf uchun darslik.

I. Darsning borishi:

a)  salomlashish

b)navbatchilik hisoboti, sinf tozaligi va davomatni nazorat qilish

c)kirish suhbati, o’quvchilarning og’zaki nutqini o’stirish

II. O’tgan mavzuni so’rash.

a) individual - tarqatma materiallar, kartochka.

b) Frontal (guruh bilan ishlash)

III. Yangi mavzu:

1-mashq. O'zbekiston Respublikasining «Davlat tili haqida»gi Qonunidan olingan bandlarni o'qib, ular haqida suhbatlashing.

1-modda. O'zbekiston Respublikasining davlat tili o'zbek tilidir.

2-modda. O'zbek tiliga davlat tili maqomining berilishi respublika hududida yashovchi millat va elatlarning o'z ona tilini qo'llashdan iborat konstitutsiyaviy huquqlariga monelik qilmaydi.

24-modda. O'zbekiston Respublikasida davlat tiliga yoki boshqa tillarga mensimay yoki xusumat bilan qarash taqiqlanadi.

2-mashq. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti I. Karimovning «Yuksak ma'naviyat — yengilmas kuch» kitobidan olingan parchani o'qing va mazmunini so'zlab bering.

Ma'lumki, o'zlikni anglash, milliy ong va tafakkurning ifodasi, avlodlar o'rtasidagi ruhiy-ma'naviy bog'liqlik til orqali namoyon bo'ladi. Jamiki ezgu fazilatlar inson qalbiga, avvalo, ona allasi, ona tilining betakror jozibasi bilan singadi. Ona tili — bu millatning ruhidir.

...Nihoyat, 1989-yilning 19-oktabr kuni bu o'ta muhim masala Oliy Kengash sessiyasi muhokamasiga qo'yildi. Va qariyb bir yarim asrlik qaramlikdan so'ng mamlakatimizda o'zbek tili davlat tili deb e'lon qilindi. Xalqimizning muqaddas qadriyatlaridan biri bo'lmish ona tilimiz o'zining qonuniy maqomi va himoyasiga ega bo'ldi. Bu Vatanimiz tarixida tom ma'nodagi buyuk voqea edi.

...1992-yil 7-dekabrda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida davlat tilining maqomi huquqiy jihatdan aniq belgilanib, mustahkamlab qo'yildi. Shu tariqa o'zbek tili mustaqil davlatimizning bayrog'i, gerbi, madhiyasi, Konstitutsiyasi qatorida turadigan, qonun yo'li bilan himoya qilinadigan muqaddas timsollardan biriga aylandi.

3-mashq. Quyida berilgan so'zlarni ikki guruhga ajratib yozing. Birinchi guruhga o'zbek tiliga qarindosh bo'lgan, ikkinchi guruhga esa qarindosh bo'lmagan tillarni joylashtiring.

Rus, ingliz, qozoq, fransuz, tojik, qirg'iz, uyg'ur, qoraqalpoq, xitoy, tatar, hind, arab, koreys, ukrain.

4-mashq. Maqollarni ko'chiring. Ularda ilgari surilgan g'oya to'g'risida so'zlab bering.

1. Ovqatni tuz mazali qiladi, odamni — so'z. 2. Til — aql o'lchovi.

3. Yaxshi so'z —yurakka malham, yomon so'z —yurakka g'am.

4. Tilingda bo'lsa boling, kulib turar iqboling.

5-mashq. Uyga vazifa. Boshqotirmada yashiringan xalqlarning nomlarini toping. Dunyo tillari to'g'risida suhbatlashing.

IV. Yangi mavzuni mustahkamlash: Og’zaki savol-javob.

V.Uyga vazifa. 

VI. Dars yakuni. Baholarni tahlil qilish.

2-dars UNLI TOVUSHLAR

                Darsning maqsadi:

a) ta’limiy: Ona tili fanining nazariy va amaliy asoslarini o’rganish jarayonida o’quvchilarda

estetik did, estetik ong, ona tilimizga muhabbat, badiiy tafakkur va tasavvurini kamolga yetkazish va barkamol avlod tarbiyasiga zamin yaratish.

b) tarbiyaviy: Ona tili fani orqali o’quvchilarga DTS asosida dars berish. Shu bilan bir qatorda

milliy iftihor, qadriyat sifatida e’tirof etish va uni hurmat qilishga o’rgatish.

c) rivojlantiruvchi: O’quvchilarni tafakkur va idrokini kengaytirish, ularni mustaqil fikrlashga o’rgatish.

                Dars uslubi: an’anaviy, noan’anaviy (tagiga chizilsin)

Dars jihozi: Darslik, kompyuter, tarqatma materiallar, ko’rgazmali qurollar...

Dars shiori: Tilga ixtiyorsiz, elga e’tiborsiz (A.Navoiy)  

Foydalaniladigan adabiyotlar:

1) «Ona tili» 7-sinf uchun darslik.

I. Darsning borishi:

a)  salomlashish

b)navbatchilik hisoboti, sinf tozaligi va davomatni nazorat qilish

c)kirish suhbati, o’quvchilarning og’zaki nutqini o’stirish

II. O’tgan mavzuni so’rash.

a) individual - tarqatma materiallar, kartochka.

b) Frontal (guruh bilan ishlash)

III. Yangi mavzu:

1. Unli tovushlar deb qanday tovushlarga aytiladi?

2. O'zbek tilidagi unli tovushlarni ayting va ularga tavsif bering.

3. Bilim, tuzish, o'lka, odam so'zlari tarkibida kelgan unli tovushlarni aniqlab, izohlang

6-mashq Matnni o'qing. Tushirib qoldirilgan unli tovushlarni o'rniga qo'ying va ularga izoh bering.

M...na, q...yosh k...tarildi. Ona haykal... yog'd...lar ich...da oft...bday porl...b tur...bdi. Yurtimizda faqat bizning zamonamizdagina ayolga, onaga h...ykal qo'yildi. Unga, on...ga but...n dunyo ta'zim qilsa arz...ydi. (E. Oxunova)

7-mashq. Maqollarni ko'chiring. So'zlar tarkibida kelgan unli tovushlarga tavsif bering.

1. Aql ko'pga yetkazadi, hunar ko'kka. 2. O'qish yaxshi, uqish undan ham yaxshi. 3. Yomonlikning oxiri — voy. 4. Mehnatda sinalgan — elda aziz. 5. So'z doriga o'xshaydi — ortiqchasi zarar keltiradi.

8-mashq. Nuqtalar o'rniga unli tovushlarni qo'yib, turli xil so'zlarni hosil qiling va ular ishtirokida gaplar tuzing.

Z...r, q...l, t...p, b...l, t...z, m...l, k...r, q...y, d...l, t...r.

9-mashq. Unli tovushlari tushirib qoldirilgan hikmatli so'zni o'qing va undagi unlilarni izohlang.

IV. Yangi mavzuni mustahkamlash: Og’zaki savol-javob.

V.Uyga vazifa. 

VI. Dars yakuni. Baholarni tahlil qilish

Ilmiy bo’lim mudiri:                                                                         

 

3-dars                                                            UNDOSH TOVUSHLAR

                Darsning maqsadi:

a) ta’limiy: Ona tili fanining nazariy va amaliy asoslarini o’rganish jarayonida o’quvchilarda

estetik did, estetik ong, ona tilimizga muhabbat, badiiy tafakkur va tasavvurini kamolga yetkazish va barkamol avlod tarbiyasiga zamin yaratish.

b) tarbiyaviy: Ona tili fani orqali o’quvchilarga DTS asosida dars berish. Shu bilan bir qatorda

milliy iftihor, qadriyat sifatida e’tirof etish va uni hurmat qilishga o’rgatish.

c) rivojlantiruvchi: O’quvchilarni tafakkur va idrokini kengaytirish, ularni mustaqil fikrlashga o’rgatish.

                Dars uslubi: an’anaviy, noan’anaviy (tagiga chizilsin)

Dars jihozi: Darslik, kompyuter, tarqatma materiallar, ko’rgazmali qurollar...

Dars shiori: Tilga ixtiyorsiz, elga e’tiborsiz (A.Navoiy)  

Foydalaniladigan adabiyotlar:

1) «Ona tili» 7-sinf uchun darslik.

I. Darsning borishi:

a)  salomlashish

b)navbatchilik hisoboti, sinf tozaligi va davomatni nazorat qilish

c)kirish suhbati, o’quvchilarning og’zaki nutqini o’stirish

II. O’tgan mavzuni so’rash.

a) individual - tarqatma materiallar, kartochka.

b) Frontal (guruh bilan ishlash)

III. Yangi mavzu:

l. Undosh tovushlarning hosil bo'lishini tushuntirib bering.

2. Lab undoshlari qaysilar?

3. Til undoshlari deb qanday undoshlarga aytiladi?

4. Portlovchi va sirg'aluvchi undoshlar haqida so'zlab bering.

5. Jarangli undoshlarga tavsif bering.

6. Jarangsiz undoshlarni izohlang.

7. Undoshlar imlosi haqida so'zlab bering.

11-mashq. Matnni o'qing. Undoshlarni lab undoshlari, til undoshlari va bo'g'iz undoshlariga ajrating.

Yarim soatlardan keyin ona ayiq inidan chiqdi...

Shunda Islom rejissorning miltiqqa qo'l cho'zayotganini ko'rdi.

— Nima qilmoqchisiz?! — dedi.

— Menga qarang, shuni siz otib bering menga, — dedi u. — Terisi juda kerak.

— Mehmon, siz meni bilmaysiz... Mening otam ham, onam ham, do'stim ham mana shu tabiat. Meni tog' shaydosi, deydilar. Bu xayolni boshingizdan chiqaring! (Sh. Xolmirzayev 

12-mashq. Hikmatli so'zlarni o'qing. Undosh tovushlarni jadvalga joylashtiring.

1. Yer — dehqonning joni, suv — qoni. 2. Yerni siylaganni el siylaydi. 3. Yer — xazina, suv — oltin. 4. Yer egasi bo'lma, mehnat egasi bo'l. 5. Yer ochganning baxti ochilar. 6. Mehnat rohat va farog'atning kaliti

Til oldi undoshi

Til o'rta undoshi

Til orqa undoshi

Chuqur til orqa undoshi

 

 

 

 

13-mashq. v, g, n, r, t, f, ch, x, h undoshlariga hosil bo'lish o'rni, hosil bo'lish usuli, ovoz va shovqinning ishtirokiga ko'ra tavsif bering.

 

IV. Yangi mavzuni mustahkamlash: Og’zaki savol-javob.

V.Uyga vazifa. 

VI. Dars yakuni. Baholarni tahlil qilish

4-dars                                                          O'ZBEK ALIFBOSI VA IMLO    QOIDALAR

         Darsning maqsadi:

a) ta’limiy: Ona tili fanining nazariy va amaliy asoslarini o’rganish jarayonida o’quvchilarda

estetik did, estetik ong, ona tilimizga muhabbat, badiiy tafakkur va tasavvurini kamolga yetkazish va barkamol avlod tarbiyasiga zamin yaratish.

b) tarbiyaviy: Ona tili fani orqali o’quvchilarga DTS asosida dars berish. Shu bilan bir qatorda

milliy iftihor, qadriyat sifatida e’tirof etish va uni hurmat qilishga o’rgatish.

c) rivojlantiruvchi: O’quvchilarni tafakkur va idrokini kengaytirish, ularni mustaqil fikrlashga o’rgatish.

                Dars uslubi: an’anaviy, noan’anaviy (tagiga chizilsin)

Dars jihozi: Darslik, kompyuter, tarqatma materiallar, ko’rgazmali qurollar...

Dars shiori: Tilga ixtiyorsiz, elga e’tiborsiz (A.Navoiy)  

Foydalaniladigan adabiyotlar:

1) «Ona tili» 7-sinf uchun darslik.

I. Darsning borishi:

a)  salomlashish

b)navbatchilik hisoboti, sinf tozaligi va davomatni nazorat qilish

c)kirish suhbati, o’quvchilarning og’zaki nutqini o’stirish

II. O’tgan mavzuni so’rash.

a) individual - tarqatma materiallar, kartochka.

b) Frontal (guruh bilan ishlash)

III. Yangi mavzu:

 1. «Lotin yozuviga asoslangan yangi o'zbek alifbosiga o'tish to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni qachon qabul         qilingan?

2. O'zbek alifbosini yoddan aytib bering.

3. Imlo qoidalari deganda nimani tushunasiz?

 Matnni o'qing. Ajratib ko'rsatilgan so'zlarning talaffuzi va imlosidagi farqlarni tushuntiring.

— Yonboshingizdagi ulug'vor tog'lar, jonning huzuri, g'ir-g'ir shaboda... Sut, qimiz, serob, — hazillashdi Komila. — Jannat-ku bu hayot, o'zim cho'pon bo'lar edim, iloji bo'lsa, rost aytyapman. Cho'ponlar gurillab xoxoladilar.

Siyrak soqol, burishgan yuzli, qotma gavdali cho'pon chol e'tiroz qildi:

— Ehe, Komilaxon, yoshsiz, bilmaysiz, bu hunarning ham mashaqqati zo'r, og'ir mehnat. Qo'ylar misli chaqaloq, parvarishning talabgori ular. Tog'da bo'ronlar, sellar, toshqinlar, shamollar... Oho, ofat behad ko'p. Hamisha ziyraklik lozim. (Oybek)

17-mashq. Quyida berilgan so'zlarning imlosiga diqqat qiling va ular ishtirokida gaplar tuzing.

Uzum, darvozabon, jahongashta, jigarband, donishmand, xushomadgo'y, serdaromad, shod-xurram, hukumat, madaniyat, qahqaha, hasharot, muddao, olimpiada.

18-mashq. So'zlarni alifbo tartibida daftaringizga yozing.

Sabzavot, poytaxt, zangori, jonajon, bosmaxona, manzil, do'stlarcha, xavf-xatar, ilhom, g'uborsiz, inoq, albatta.

19-mashq. Uyga vazifa. Quyidagi so'zlar ishtirokida gaplar tuzing, ularning talaffuzi va yozilishidagi farqlarni toping.

San'at, hujum, ma'rifat, shogird, mehmondo'st, botanika. Nam una: O'zbek san'atining dovrug'i butun dunyoga yoyilmoqda.

IV. Yangi mavzuni mustahkamlash: Og’zaki savol-javob.

V. Uyga vazifa. 

VI. Dars yakuni. Baholarni tahlil qilish.

 

 

 

1-sinf.  O’qish.  1-dars

 

Mavzu: Vatan - bu ….. she’ri .

Mavzuga oid tayanch tushunchalar:Vatan, ona, mehr.

Soatlar soni: 1 soat

MavzuningqisqachatarifiVatangabolganmehrniorgatadi.

O’quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi:

Metod:suhbat, tushuntirish,”Savol-javob” metodi,”Rasmli boshqotirma”, “Eng vijdonli o’quvchi” o’yinlari.

 

Shakl:jamoa,guruhda ishlash,hamma o’zi uchun.

Jihoz:darslik,rangli ko’rgazmalar,harakatli ko’rgazmalar,tarqatma testlar,plakatlar.

Nazorat:O’quvchilarning darsda faolligi kuzatilib,hisobga olib boriladi.

Baholash:O’quvchilar bilimi reyting mezonlari asosida baholanib,dars oxirida e’lon qilinadi.

                                    Darsning maqsadi

Maqsadlar:

TalimiyOquvchilargaVatanhaqidaMustaqildiyorimizhaqidaVatanostonadanboshlanashihaqidatushunchaberiladiVatanning buyuk ajdodlari vatan ravnaqiga qo’shgan hissalari haqida ma’lumot berish.

Tarbiyaviy: Kindik qoni to’kilgan ostonaga , Buyuk vatanga bo’lgan mehr muhabbat ruhida tarbiyalash va axloqiy fazilatlarni singdirish. 

 Rivojlantiruvchi: O’quvchilarning og’zaki va yozma nutqini , lug’at ustida ishlash, mantiqiy fikrlash ko’nikmalarini rivojlantirish.

 Tayanch kompetensiyalar:

Axborot bilan ishlash kompetensiya elementi:mavzu doirasida ko’rsatilgan multimedia ilovalariga ongli munosabat bildirish.

Fanga oid kompetensiyalar:Adabiy – nutqiy kompetensiya elementlari(tinglab tushunish, fikrni og’zaki bayon qilish, o’qish, fikrni yozma bayon qilish.) hikmatli gap, hikoya, she’r va ixcham audio matnlarni tinglab tushuna oladi; ularni ongli, ifodali to’g’ri o’qiy oladi.

                              Dars jarayoni va texnologiyasi

Ishning nomi

       Bajariladigan ish mazmuni

   Metod

  Vaqt

1-bosqich

Tashkiliy qism

O’quvchilar  davomati aniqlanadi.Sinf o’quvchilarining darsga tayyorgarligi tekshiriladi

“ Tez  javob” didaktik o’yini

2 daqiqa

2-bosqich

Ehtiyoj (refleksiyalarni aniqlash)

Dars shiori tanlanadi.Dars davomida rioya qilish lozim bo’lgan qoidalar belgilanadi.

   Suhbat

2 daqiqa

3- bosqich

Darsning borishi

1.O’tgan darsni so’rab, o’qish malakalarini tekshirish.

2. Test topshiriqlari.

3.”To’g’risini top” o’yini o’ynaladi.

4. Mavzuni o’qishga tayyorgarlik, muallif haqida ma’lumot beriladi.

5.Mavzu animatsiyali lavha orqali taqdim etiladi.

6.Lug’at ishi

7.Dam olish daqiqasi.

  Savol-javob

 

   Izlanish

 

   Izlanish

 

    Suhbat

   

  Namoyish

4 daqiqa

 

5 daqiqa

4 daqiqa

5 daqiqa

 

3 daqiqa

 

 

4 daqiqa

1 daqiqa

4-bosqich

Mustahkamlash

1.Sh’r ifodali qilib o’qiladi va “Yosh aktyor” o’yini o’ynaladi.

 2.Darslikdagi savollarga javob topiladi.

 

  Doska bilan ishlash

  Munozara

 

 

 

10 daqiqa

 

2 daqiqa

 

 

 

5-bosqich

Dars yakuni va baholash

O’quvchilarning darsda ishtiroki hisobga olinib,reytingi e’lon qilinadi.Dars yakunlanadi.

Baholash

2 daqiqa

6-bosqich

Uyga vazifa berish

Mavzuni o’qib o’rganib kelish.

Tushuntirish

1 daqiqa

 

I.Tashkiliy qism.

-    Salomlashish.

-    Davomatni aniqlash.

O’quvchilarni darsga hozirlash.

II . O’tilgan mavzularni takrorlash.

Alifbe fanidan o’tilgan mavzulardan savol- javoblar qilinadi va o’quvchilarning bilimlari tekshiriladi, mustahkamlanadi.

1. Alifbo qaysi harf bilan boshlanadi ?   Alifbo   A   harfi bilan boshlanadi. A B D E F ...

2. Alifboda nechta harf bor ?     Alifboda  29 ta harf bor.

3. Alifbe kitobidan qaysi she’rlarni yod oldingiz ?    ………

 

III. Yangi mavzu ustida ishlash.

       O’qish kitobi bilan tanishtiriladi. Mualliflari Tal’at G‘afforova, Ergash Shodmonov, G.Eshturdiyevalar tanishtirilib o’tiladi.

 

Farzandlarimiz bizdan ko’ra kuchli, bilimli, dono va albatta baxtli bo’lishlari shart.

                                                                             Islom Karimov.

 

 

                                                                                       

 O’zbekiston – mening vatanim.

 

Vatan – bu ….

Vatan deganim bu –              Vatan deganim  bu --        Aslida Vatan bu --

Yurak deganim,                     Yurak deganim,               Tug’ilgan joyim,

Yurakka Vatanim        Birov - biroviga               Birinchi qadamim

Kerak deganim.           Kerak deganim                Yetgan qo’rg’onim.

 

 

IV. Yangi mavzuni mustahkamlash.

Savol:  

Vatan deganda nimani tushunasiz ?

Maqol :

            Vatani borning baxti bor

 

Savol va maqol orqali o’quvchilarning dars davomida olgan bilimlari aniqlanadi va bilimlari mustahkamlanadi.

 

V. Darsni yakunlash va o’quvchilarni baholash .

Bugungi darsda o’tilgan mavzu yana bir bor eslatiladi va dars davomida qatnashgan o’quvchilar baholanadi. “Vatan – bu … ” she’rini yod olib kelish vazifa qilib beriladi.

 

 

 

Ko’rildi:                                                 O’IBDO’

 

 

 

 

 

 

 

1-sinf.  O’qish.  2-dars

 

Mavzu: Buyuklar vatani .

Mavzuga oid tayanch tushunchalar:Vatan, ona, mehr, buyuk siymolar.

Soatlar soni: 1 soat

MavzuningqisqachatarifiVatangabolganmehrniorgatadi.

O’quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi:

Metod:suhbat, tushuntirish,”Savol-javob” metodi,”Rasmli boshqotirma”, “Eng vijdonli o’quvchi” o’yinlari.

Shakl:jamoa,guruhda ishlash,hamma o’zi uchun.

 

 

Jihoz:darslik,rangli ko’rgazmalar,harakatli ko’rgazmalar,tarqatma testlar,plakatlar.

Nazorat:O’quvchilarning darsda faolligi kuzatilib,hisobga olib boriladi.

Baholash:O’quvchilar bilimi reyting mezonlari asosida baholanib,dars oxirida e’lon qilinadi.

                                    Darsning maqsadi

Maqsadlar:

TalimiyOquvchilargabuyuksiymolar  haqidaMustaqildiyorimizhaqidaVatanostonadanboshlanashihaqidatushunchaberiladiVatanning buyuk ajdodlari vatan ravnaqiga qo’shgan hissalari haqida ma’lumot berish.

Tarbiyaviy: Kindik qoni to’kilgan ostonaga , Buyuk vatanga bo’lgan mehr muhabbat ruhida tarbiyalash va axloqiy fazilatlarni singdirish. 

 Rivojlantiruvchi: O’quvchilarning og’zaki va yozma nutqini , lug’at ustida ishlash, mantiqiy fikrlash ko’nikmalarini rivojlantirish.

 Tayanch kompetensiyalar:

Axborot bilan ishlash kompetensiya elementi:mavzu doirasida ko’rsatilgan multimedia ilovalariga ongli munosabat bildirish.

Fanga oid kompetensiyalar:Adabiy – nutqiy kompetensiya elementlari(tinglab tushunish, fikrni og’zaki bayon qilish, o’qish, fikrni yozma bayon qilish.) hikmatli gap, hikoya, she’r va ixcham audio matnlarni tinglab tushuna oladi; ularni ongli, ifodali to’g’ri o’qiy oladi.

                              Dars jarayoni va texnologiyasi

Ishning nomi

       Bajariladigan ish mazmuni

   Metod

  Vaqt

1-bosqich

Tashkiliy qism

O’quvchilar  davomati aniqlanadi.Sinf o’quvchilarining darsga tayyorgarligi tekshiriladi

“ Tez  javob” didaktik o’yini

2 daqiqa

2-bosqich

Ehtiyoj (refleksiyalarni aniqlash)

Dars shiori tanlanadi.Dars davomida rioya qilish lozim bo’lgan qoidalar belgilanadi.

   Suhbat

2 daqiqa

3- bosqich

Darsning borishi

1.O’tgan darsni so’rab, o’qish malakalarini tekshirish.

2. Test topshiriqlari.

3.”To’g’risini top” o’yini o’ynaladi.

4. Mavzuni o’qishga tayyorgarlik, muallif haqida ma’lumot beriladi.

5.Mavzu animatsiyali lavha orqali taqdim etiladi.

6.Lug’at ishi

7.Dam olish daqiqasi.

  Savol-javob

 

   Izlanish

 

   Izlanish

 

    Suhbat

   

  Namoyish

4 daqiqa

 

5 daqiqa

4 daqiqa

5 daqiqa

 

3 daqiqa

 

 

4 daqiqa

4-bosqich

Mustahkamlash

1.Mavzu qahramonlari rollarga bo’linib “Yosh aktyor” o’yini o’ynaladi.

 2.Qahramonlarning yaxshi xususiyatlari haqida suhbat o’tkaziladi.

 3.Darslikdagi savollarga javob topiladi.

4.Maqollar aytiladi.

  Doska bilan ishlash

  Munozara

 

  Suhbat

  Izlanish  

5 daqiqa

 

 

2 daqiqa

 

 

2 daqiqa

 

4 daqiqa

5-bosqich

Dars yakuni va baholash

O’quvchilarning darsda ishtiroki hisobga olinib,reytingi e’lon qilinadi.Dars yakunlanadi.

Baholash

2 daqiqa

6-bosqich

Uyga vazifa berish

Mavzuni o’qib o’rganib kelish.

Tushuntirish

1 daqiqa

   I.Tashkiliy qism.

-    Salomlashish.

-    Davomatni aniqlash.

O’quvchilarni darsga hozirlash.

II . O’tilgan mavzularni takrorlash.

Vatan – bu … she’rini yoddan so’rash . Og’zaki savol-javob beriladi.

Savol:  

Vatan deganda nimani tushunasiz ?

Maqol :

            Vatani borning baxti bor

 

Savol va maqol orqali o’quvchilarning o’tgan dars davomida olgan bilimlari aniqlanadi va  mustahkamlanadi.

III. Yangi mavzu ustida ishlash.

Buyuklar vatani mavzusini o’quvchilar bilan birgalikda o’qib chiqiladi. O’zbekiston ulug’ odamlari --- shoir-u olimlari, atoqli arboblari bilan mashhurligi haqida suhbat o’tkaziladi. Buyuk ajdodlarimiz Amir Temur, Mirzo Ulug’bek va Alisher Navoiylar haqida tushuncha beriladi. Ekranda birinchi ko’rinish O’zbekistonning mustaqilligi , uning buyuk  insonlari haqidagi ovozli matn eshittiriladi.

    

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekranda ikkinchi ko’rinish :  Matndagi madrasa , ardoqli davlat arboblari , barpo qildirgan kabi yangi so’zlarga izoh berib o’tiladi.

 Ekranda uchunchi ko’rinish :  “O’zbekiston” qo’shig’ini ijro qilib, o’quvchilarga mashq qildiriladi.                         

O’quvchilarga matnni o’qitiladi va yana bir bor mazmuni  og’zaki so’zlatiladi.

 

IV. Yangi mavzuni mustahkamlash.

 

 Ekranda to’rtinchi ko’rinish :  Fazoda raketa va ikkita fazogirlar. O’quvchilarga matnni mustahkamlash maqsadida savollar beriladi test shaklida.

1) Bizning vatanimiz qayer ?    Tojikiston, O’zbekiston, Avg’oniston.

2) Kim obodonchilik ishlarini amalgam oshirgan ?

      Amir Temur , Mirzo Ulug’bek , Alisher Navoiy.

3)  Kim osmondagi yulduzlarni sanagan ?

     Alisher Navoiy,  Amir Temur , Mirzo Ulug’bek

4)  Kim juda ko’p she’rlar yozgan ?

      Alisher Navoiy,  Amir Temur , Mirzo Ulug’bek

Maqol :

                  Ona yurting --- oltin beshiging.

 

Maqolning mazmunini hayot bilan bog’lagan holda tushuntirib beriladi va o’quvchilar bilan muhokama qilinadi.

 

V. Darsni yakunlash, uyga vazifa berish va o’quvchilarni baholash .

Bugungi darsda o’tilgan matnni yana bir bor eslatiladi, o’qib kelish vazifa qilib beriladi va dars davomida qatnashgan o’quvchilar rag’batlantirilib, baholanadi.

 

 

 

Ko’rildi:                                                 O’IBDO’

 

 

 

 

 

 

 

1-sinf.  O’qish.  3-dars

 

Mavzu: Yurt qalqonlari.

Mavzuga oid tayanch tushunchalar:Vatan, ona, mehr, askarlar, vatan himoyasi.

Soatlar soni: 1 soat

MavzuningqisqachatarifiVatangabolganmehrniorgatadi.

O’quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi:

Metod:suhbat, tushuntirish,”Savol-javob” metodi,”Rasmli boshqotirma”, “Eng vijdonli o’quvchi” o’yinlari.

Shakl:jamoa,guruhda ishlash,hamma o’zi uchun.

Jihoz:darslik,rangli ko’rgazmalar,harakatli ko’rgazmalar,tarqatma testlar,plakatlar.

Nazorat:O’quvchilarning darsda faolligi kuzatilib,hisobga olib boriladi.

Baholash:O’quvchilar bilimi reyting mezonlari asosida baholanib,dars oxirida e’lon qilinadi.

                                    Darsning maqsadi

Maqsadlar:

TalimiyOquvchilarnigaOzbekistonaskarlarihaqidaMustaqildiyorimizningtinchligiyolidajonkuydirayotganaskarlarhaqidaVatanostonadanboshlanashihaqidatushunchaberiladiVatanninghimoyachilarivatanravnaqigaqoshganhissalarihaqidamalumotberish.

Tarbiyaviy:Kindikqonitokilganostonaga , askarakalarimizgavatangabolganmehrmuhabbatruhidatarbiyalashvaahloqiyfazilatlarnisingdirish.

 Rivojlantiruvchi:Oquvchilarningogzakivayozmanutqini , lugatustidaishlashmantiqiyfikrlashkonikmalarinirivojlantirish.

Tayanch kompetensiyalar:

Axborot bilan ishlash kompetensiya elementi:mavzu doirasida ko’rsatilgan multimedia ilovalariga ongli munosabat bildirish.

Fanga oid kompetensiyalar:Adabiy – nutqiy kompetensiya elementlari(tinglab tushunish, fikrni og’zaki bayon qilish, o’qish, fikrni yozma bayon qilish.) hikmatli gap, hikoya, she’r va ixcham audio matnlarni tinglab tushuna oladi; ularni ongli, ifodali to’g’ri o’qiy oladi.

                              Dars jarayoni va texnologiyasi

Ishning nomi

       Bajariladigan ish mazmuni

   Metod

  Vaqt

1-bosqich

Tashkiliy qism

O’quvchilar  davomati aniqlanadi.Sinf o’quvchilarining darsga tayyorgarligi tekshiriladi

“ Tez  javob” didaktik o’yini

2 daqiqa

2-bosqich

Ehtiyoj (refleksiyalarni aniqlash)

Dars shiori tanlanadi.Dars davomida rioya qilish lozim bo’lgan qoidalar belgilanadi.

   Suhbat

2 daqiqa

3- bosqich

Darsning borishi

1.O’tgan darsni so’rab, o’qish malakalarini tekshirish.

2. Test topshiriqlari.

3.”To’g’risini top” o’yini o’ynaladi.

4.Mavzuni o’qishga tayyorgarlik, muallif haqida ma’lumot beriladi.

5.Mavzu  animatsiyali lavha orqali taqdim etiladi.

6.Lug’at ishi

7.Dam olish daqiqasi.

  Savol-javob

 

   Izlanish

 

   Izlanish

 

    Suhbat

   

  Namoyish

4 daqiqa

 

5 daqiqa

4 daqiqa

5 daqiqa

 

3 daqiqa

 

 

4 daqiqa

4-bosqich

Mustahkamlash

1.She’rlar va maqollar  o’qiladi va  “Yosh aktyor” o’yini o’ynaladi.

 2.Suhbat o’tkaziladi.

 3.Darslikdagi savollarga javob topiladi.

4.Boshqotirma yechiladi.

  Doska bilan ishlash

  Munozara

 

  Suhbat

  Izlanish  

5 daqiqa

 

2 daqiqa

 

2 daqiqa

4 daqiqa

5-bosqich

Dars yakuni va baholash

O’quvchilarning darsda ishtiroki hisobga olinib,reytingi e’lon qilinadi.Dars yakunlanadi.

Baholash

2 daqiqa

6-bosqich

Uyga vazifa berish

Mavzuni o’qib o’rganib kelish.

Tushuntirish

1 daqiqa

 

I.Tashkiliy qism.

-    Salomlashish.

-    Davomatni aniqlash.

O’quvchilarni darsga hozirlash.

II . O’tilgan mavzularni takrorlash.

O’quvchilarga matnni mustahkamlash maqsadida savollar beriladi test shaklida.

1) Bizning vatanimiz qayer ?    Tojikiston, O’zbekiston, Avg’oniston.

2) Kim obodonchilik ishlarini amalgam oshirgan ?

      Amir Temur , Mirzo Ulug’bek , Alisher Navoiy.

3)  Kim osmondagi yulduzlarni sanagan ?

     Alisher Navoiy,  Amir Temur , Mirzo Ulug’bek

4)  Kim juda ko’p she’rlar yozgan ?

      Alisher Navoiy,  Amir Temur , Mirzo Ulug’bek

Maqol :

                  Ona yurting --- oltin beshiging.

Savol va maqol orqali o’quvchilarning o’tgan dars davomida olgan bilimlari aniqlanadi va  mustahkamlanadi.

III. Yangi mavzu ustida ishlash.

O’zbekiston askarlari  she’rini o’quvchilar bilan birgalikda o’qib chiqiladi. O’zbekiston askarlarilari - vatan himoyachilari, vatan qo’riqchilari bilan mashhurligi haqida suhbat o’tkaziladi. 14- yanvar -Vatan himoyachilari kuni ekanligi , bayram sifatida nishonlanishi tushuntiriladi. Milliy armiyamiz va qudrati shoni haqida so’zlab beriladi.

 

    

                  

           

           

 

 

 

 

Yurt qalqonlari

                     O’zbekiston hur vatan,                         Harbiy xizmat faxrimiz –

                     Baxtimiz ayvonidir .                             Bu mardlar maydonidir .

                     Armiyamiz mustahkam ,                      Jasur askar akalar

                     Ona yurt qalqonidir .                            Ona yurt qalqonidir .

O’quvchilarga  she’rni o’qitiladi va yana bir bor mazmuni  og’zaki so’zlatiladi.

IV. Yangi mavzuni mustahkamlash.

Описание: Описание: 36-9

Описание: Описание: 36-11           

 

                              

 

 

Askar akalarimizning sayl xizmatlari evaziga yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo.

Maqol:      Ona yurting omon bo’lsa,   Rangi ro’ying somon bo’lmas.

Tez aytish :       Bahodir bayroqni Botirga berdimi ,

                         Botir Bahodirga bayroqni berdimi ?

 

Maqol va tez aytishning mazmunini hayot bilan bog’lagan holda tushuntirib beriladi va o’quvchilar bilan muhokama qilinadi.

 

V. Darsni yakunlash, uyga vazifa berish va o’quvchilarni baholash .

Bugungi darsda o’tilgan matnni yana bir bor eslatiladi, o’qib kelish vazifa qilib beriladi va dars davomida qatnashgan o’quvchilar rag’batlantirilib, baholanadi.

 

 

 

Ko’rildi:                                                 O’IBDO’